സാൻഡ്‌വിച്ച് പാനൽ നിർമ്മാതാക്കൾ - ചൈന സാൻഡ്‌വിച്ച് പാനൽ വിതരണക്കാരും ഫാക്ടറിയും